Страни инвеститори остварују бројне погодности у БиХ

Страни инвеститори

Када су у питању страни инвеститори, Босна и Херцеговина је итекако атрактивна локација.

Географски положај као веза између Европске уније и земаља Југоисточне Европе, релативно ниски трошкови рада и развијена индустријска култура само су неки од разлога због којих се страни инвеститори одлучују за БиХ.

Уз то, ријеч је и о веома повољној дестинацији за страна улагања јер, осим прилике за добром зарадом, на располагању је и способна, квалификована радна снага, а стопе пореза су ниже од већине земаља у Европи.

Страни инвеститори су и више него добродошли у БиХ, а у прилог томе говори и чињеница да је за њих осигуран низ разних олакшица када су у питању улагања, а које вам доносимо у наставку.

ДРЖАВНИ НИВО

У складу са Законом о политици директних страних улагања у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 17/98, 13/03, 48/10 и 22/15) страним инвеститорима гарантоване су сљедеће олакшице:

– Национални третман страним инвеститорима, односно страни инвеститори имају иста права и обвезе као и резиденти Босне и Херцеговине.

– Страни инвеститори имају право, ради својих улагања, на територију Босне и Херцеговине отворити рачуне код било које пословне банке у домаћој или слободно конвертибилној валути.

– Страни инвеститори ће имати право слободно упошљавати стране држављане из иноземства уколико није одређено другачије законима у Босни и Херцеговини о раду и усељавању.

– Страни инвеститори су заштићени од национализације, експропријације, реквизиције и мјера с једнаким учинком; такве мјере могу се подузети искључиво у јавном интересу, сукладно важећим законима и подзаконским актима, уз плаћања примјерене накнаде.

– Страни инвеститори имају иста власничка права над некретнинама као бх. правни субјекти.

– Страни инвеститори имају право вршити трансфер у иноземство, слободно и без одлагања, у слободно конвертибилној валути, добити која настане као резултат њиховог улагања у Босни и Херцеговини

Права и повластице дане страним инвеститорима и обвезе, које произлазе из Закона о политици директних страних улагања, не могу се укинути нити поништити ступањем на снагу накнадно донесених закона и подзаконских аката. Уколико су такви накнадно донесени закони и подзаконски акти повољнији за стране инвеститоре, они имају право бирати режим који ће бити мјеродаван за њихово улагање.

Царинске повластице

-Страна улагања ће бити изузета од плаћања царина и царинских обавеза, осим путничких возила, аутомата за забаву и за игре на срећу.

-Од плаћања увозних пристојби ослобађа се опрема за производњу која се не производи у Босни и Херцеговини, која се увози за нову или проширење постојеће производње, модернизацију производње, увођење нове односно осувремењење постојеће производне технологије, а којом се обавља непосредна производна дјелатност

-Од плаћања увозних пристојби ослобађају се производна средства и друга опрема која припада предузећу које дефинитивно прекида своју дјелатност у другој држави и премјешта се у царинско подручје Босне и Херцеговине ради обављања сличне дјелатности

-Ако је предузеће које се премјешта пољопривредно имање, животиње на њему такођер се при увозу ослобађају од плаћања увозних пристојби.

-Ради кориштења царинске повластице за страна улагања, уз писмени захтјев за ослобађање од плаћања увозних давања, корисник повластице царинском тијелу, мјеродавном према мјесту сједишта корисника повластице, подноси:

– уговор или други одговарајући акт о улагању на темељу којег се увози опрема за коју се тражи ослобађање од плаћања увозних давања

– доказ о регистрацији страног улога код мјеродавног тијела државе

-спецификацију опреме по тарифним ознакама и наименовањима из Царинске тарифе БиХ, уз -означавање количине те појединачне и укупне вриједности, коју је овјерио корисник повластице

– изјаву улагача да опрема није старија од 10 година

– потврду да увозна опрема задовољава стандарде у погледу заштите човјекове средине и остале стандарде из области заштите на раду, коју је издала институција или друго тијело мјеродавно за подручје те дјелатности.

Царинска служба доноси одлуку у року од 15 дана од дана подношења захтјева.

Слободне зоне

Слободне зоне у БиХ дио су царинског територија Босне и Херцеговине и имају статус правне особе. Сукладно Закону о слободним зонама БиХ оснивач слободне зоне може бити једна или више домаћих или страних правних и физичких особа које су регистриране у БиХ. – Корисници слободне зоне не плаћају ПДВ и увозна давања на опрему која ће се користити за производњу. Улагања у слободне зоне, трансфер добити и пријенос улагања су слободни. Оснивање слободне зоне је економски оправдано ако се на темељу приложеног елабората о економској оправданости оснивања слободне зоне и других приложених доказа може оцијенити да ће вриједност робе, која се извози из слободне зоне, прећи најмање 50% укупне вриједности произведене робе која напушта слободну зону у раздобљу од 12 мјесеци.

НИВО ЕНТИТЕТА

Пореска ослобођења

У Федерацији БиХ:

Према одредбама Закона о порезу на добит ФБиХ страни инвеститори уживају сљедеће погодности:

– Порезном обвезнику који изврши инвестирање из властитих средстава у производну опрему у вриједности више од 50% остварене добити текућег порезног периода, умањује се обавеза обрачунатог порез на добит за 30% износа у години инвестирања.

– Порезном обвезнику који у периоду од пет узастопних година изврши инвестирање из властитих средстава у укупном износу 20 милиона КМ, с тим да у првој години инвестира 4 милиона КМ, умањује се обавеза обрачунатог порез на добит за 50% износа у годинама инвестирања.

– Порезни обвезник има право на порезно признати расход у висини двоструког износа бруто-плаће исплаћене новопримљеним запосленима уколико испуњава сљедеће увјете и то:

– трајање уговора о раду мора бити најмање на период 12 мјесеци са пуним радним временом и

– новопримљени запослени није био запослен код порезног обвезника или повезаног лица у претходних пет година.

У Републици Српској:

Порески обвезник који на територији Републике Српске изврши улагање у опрему и постројења за обављање регистроване производне дјелатности има право на умањење пореске основице за вриједност извршеног улагања.

Регистар подстицаја у привреди Републике Српске

Регистар подстицаја у Републици Српској је електронска база о средствима за подстицаје привреди Републике Српске који се додјељују како на републичком тако и на локалном нивоу укључујући податке као што су: даваоци и имплементатори расподјеле подстицаја, правни основ за њихову додјелу, извори средстава, врсте и намјене подстицаја, па све до информација о томе коме су и у ком износу средства додијељена. Регистар је доступан је на два портала и то: – Јавни портал Регистра подстицаја, који је доступан свима, и који садржи информације о самом Регистру подстицаја, актуелним јавним позивима као и доступним подстицајима који стоје на располагању заинтересованим корисницима; – Административни портал Регистра подстицаја, који је доступан институцијама и овлаштеним особама на нивоу институција, односно за регистроване кориснике. Оба портала су доступна на адреси www.regpodsticaja.vladars.net

Брчко дистрикт – повластице

Законом о потицајима за привредни развој у Брчко Дистрикту осигурано је сљедеће:

– Ослобађање од комуналне накнаде за истакнути назив фирме

– Накнада судских такси за регистрацију пословног субјекта и упис промјена у регистар за новооснована подузећа и подузетнике

– Накнада трошкова прикључења на напајање воде и канализацијску мрежу

– Накнада плаћених такси нужних за добивање локације, грађевинске дозволе и одобрења за употребу објекта

– Накнада трошкова у износу разлике у цијени електричне енергије и воде коју плаћају подузећа и цијене коју плаћају домаћинства

– Накнада уплаћених доприноса за запошљавање у укупном износу за новозапослене особе

– Накнада за плаће за породиљни допуст у износу од 100%

– Потицање послодавца у износу од 50% од укупних обавеза за здравствено осигурање новозапослених радника

– Накнада новчаног износа у висини нових инвестиција уложених у набавку основних средстава која се уносе у попис основних средстава, а до висине утврђеног и уплаћеног пореза на добит или доходак за годину у којој је  извршена куповина основних средстава, с тим да се разлика између износа пореза на добит или доходак и извршене набавке не може се преносити у наредну годину.

Извор: Агенција за унапређење страних инвестиција у Босни и Херцеговини

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Резервишите салу за састанке

Сала за састанке Вас чека спремна, а уколико имате додатних жеља и потреба, распоред намјештаја у сали можете прилагодити томе. Пошаљите нам упит, а ми ћемо вам се јавити у најкраћем могућем року.

    Изаберите сврху упита: