Podsticanje razvoja privrede ostvaruje se putem olakšica i finansiranja novih investicija.

Pravni subjekti koji registruju svoj posao imaju pravo na brojne olakšice:

 • potpuno oslobađanje od komunalne takse za isticanje firme;
  naknadu sudskih taksi plaćenih za osnivanje poslovnog subjekta i upis promjena u sudski registar za pravna lica,
 • refundacija namjenskih naknada i usluga plaćenih za priključenje na elektroenergetsku mrežu
 • refundacija namjenskih naknada, radova i usluga plaćenih za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu
  naknadu plaćenih taksi neophodnih za dobijanje lokacijskih uslova, odobrenje za građenje i odobrenja za upotrebu objekta;
 • naknadu za utrošenu električnu energiju i vodu u visini razlike u cijeni električne energije i vode koju plaća pravno lice i cijene koju plaća domaćinstvo;
 • naknadu za novo zapošljavanje nezaposlenih lica;
 • naknadu za obaveze plaćene po osnovu poreza i doprinosa iz plate za vrijeme porodiljskog odsustva;
 • naknadu novčanog iznosa za nove investicije radi nabavke stalnih sredstava nakon ostvarivanja prava maksimalnog oslobađanja u poreskoj prijavi za prethodnu godinu, umanjenjem poreske osnovice za iznos ulaganja, a u skladu sa zakonom o porezu na dobit Brčko distrikta BiH;
 • naknadu dijela sredstava datih za razne sertifikate

 

Da bi kompanija dobila olakšice, mora ispuniti određene uslove:

 • da je osnovana i registrovana u skladu sa propisima Brčko distrikta BiH
 • da ima sjedište na teritoriji Brčko distrikta BiH
 • da najmanje 50% od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vrijeme ima prebivalište u Brčko distriktu BiH,
 • da je izmirila obaveze po osnovu poreza, po osnovu poreza i doprinosa koji se odnose na plate i obaveza po osnovu zakupa poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Brčko distrikta BiH, kao i po osnovu komunalnih usluga
 • da nije sankcionisana za angažovanje lica s kojima nema zaključen ugovor o radu.
Registruj firmu
O nama

Vaš uspjeh počinje ovdje.

Ukoliko tražite vještog, pouzdanog i profesionalnog partnera, koji će Vas voditi ka uspjehu, ukomponovati moderno u Vaše poslovanje i raditi na stalnim inovacijama i unapređenju Vaše vidljivosti u poslovnom svijetu, uz smanjenje troškova poslovanja i rada, onda je MSG tim pravi partner za Vas.

Pretplati se za informacije i popuste