Подстицање развоја привреде остварује се путем олакшица и финансирања нових инвестиција.

Правни субјекти који региструју свој посао имају право на бројне олакшице:

 • потпуно ослобађање од комуналне таксе за истицање фирме;
  накнаду судских такси плаћених за оснивање пословног субјекта и упис промјена у судски регистар за правна лица,
 • рефундација намјенских накнада и услуга плаћених за прикључење на електроенергетску мрежу
 • рефундација намјенских накнада, радова и услуга плаћених за прикључење на водоводну и канализациону мрежу
  накнаду плаћених такси неопходних за добијање локацијских услова, одобрење за грађење и одобрења за употребу објекта;
 • накнаду за утрошену електричну енергију и воду у висини разлике у цијени електричне енергије и воде коју плаћа правно лице и цијене коју плаћа домаћинство;
 • накнаду за ново запошљавање незапослених лица;
 • накнаду за обавезе плаћене по основу пореза и доприноса из плате за вријеме породиљског одсуства;
 • накнаду новчаног износа за нове инвестиције ради набавке сталних средстава након остваривања права максималног ослобађања у пореској пријави за претходну годину, умањењем пореске основице за износ улагања, а у складу са законом о порезу на добит Брчко дистрикта БиХ;
 • накнаду дијела средстава датих за разне сертификате

 

Да би компанија добила олакшице, мора испунити одређене услове:

 • да је основана и регистрована у складу са прописима Брчко дистрикта БиХ
 • да има сједиште на територији Брчко дистрикта БиХ
 • да најмање 50% од укупног броја запослених на неодређено вријеме има пребивалиште у Брчко дистрикту БиХ,
 • да је измирила обавезе по основу пореза, по основу пореза и доприноса који се односе на плате и обавеза по основу закупа пословних простора и јавних површина у власништву Брчко дистрикта БиХ, као и по основу комуналних услуга
 • да није санкционисана за ангажовање лица с којима нема закључен уговор о раду.
Региструј фирму
О нама

Ваш успјех почиње овдје.

Уколико тражите вјештог, поузданог и професионалног партнера, који ће Вас водити ка успјеху, укомпоновати модерно у Ваше пословање и радити на сталним иновацијама и унапређењу Ваше видљивости у пословном свијету, уз смањење трошкова пословања и рада, онда је МСГ тим прави партнер за Вас.

Претплати се за информације и попусте